Академия метрологии Украины

Тенденции развития

Дата публикации : 09.15.2016

Академія метрології України – національний представник

від України в ІМЕKО

В період з 5 по 6 вересня 2016 року в Угорщині (м. Будапешт) відбулося засідання 59-ї сесії Генеральної ради Міжнародної конфедерації з вимірювальної техніки і приладобудування (International Measurement Confederation; IMEKO), на якому відповідно до звернення Академії метрології України (АМУ) було винесено на голосування питання щодо її обрання членом-організацією в IMEKO від України. Відповідно до Звіту Генерального комітету IMEKO з перевірки повноважень АМУ, згідно з пунктом 59.13 резолюції Президента IMEKO професора K.T.V. Grattan від 6 вересня 2016 року цієї Сесії, Академію метрології України було одноголосно прийнято організацією-членом ІМЕКОНАЦІОНАЛЬНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ від України з 1 січня 2017 р.

IMEKO неурядова конфедерація, яка створена у 1958 році, об’єднує на сьогодні національні організації, наукові і інженерні спільноти більш ніж 40 країн світу діяльність яких направлено на розвиток технологій і забезпечення єдності вимірювань. Вищий керівний орган IMEKO – Генеральна рада, яка збирається раз на 3 роки; виконавчий орган – Секретаріат, штаб-квартира якого у Будапешті, Угорщина.

Конференція має консультативний статус при ЮНЕСКО і ЮНИДО, є однією з таких п’яти споріднених міжнародних організацій у рамках FIACC:

IFAC – Міжнародна федерація з автоматичного управління;

IFIP – Міжнародна федерація з оброблення інформації;

IFORS – Міжнародна федерація оперативних досліджень суспільства;

IMACS – Міжнародна асоціація з математики і комп’ютерного моделювання.

У відповідності зі своїм Положенням основною метою IMEKO є «створення умов для співпраці між науковцями та інженерами у вивченні проблем в галузі метрології та вимірювальної техніки, вирішення проблем створення системи природних фізичних величин, їх одиниць, шкал і еталонів, визначення теоретичних і практичних границь точності вимірювань, сприяння міжнародному обміну науково-технічною інформацією, що відноситься до розробок в галузі вимірювальної техніки, приладобудування, виробництва і застосування контрольно-вимірювальних приладів в наукових дослідженнях та в промисловості».

Для досягнення поставлених цілей в IMEKO на постійній основі працюють 23 науково-технічних комітети: ТС 1 – Освіта та навчання в області вимірювання і приладобудування; ТС 2 – Фотоніка; TC 3 – Вимірювання сили, маси, крутного моменту і щільності; ТС 4 – Вимірювання електричних величин; TC 5 – Вимірювання твердості; TC 7 – Наукові вимірювання; TC 8 – Простежуваність в метрології; TC 9 – Вимірювання витрат; TC 10 – Технічна діагностика; TC 11 – Метрологічні інфраструктури (в країнах, що розвиваються); TC 12 – Термометрія і вимірювання температури; TC 13 – Вимірювання в біології та медицині; TC 14 – Вимірювання геометричних величин; TC 15 – Експериментальна механіка; TC 16 – Вимірювання тиску і вакууму; TC 17 – Вимірювання у робототехніці; TC 18 – Вимірювання людських функцій; TC 19 – Вимірювання параметрів навколишнього середовища; TC 20 – Вимірювання енергії; TC 21 – Математичні інструменти для вимірювання; TC 22 – Вимірювання вібрації; TC 23 – Метрологія в харчових продуктах і харчуванні; TC 24 – Хімічні вимірювання.

Академія метрологія України як організація-член IMEKO має можливості більш ефективно реалізовувати своє призначення і виконувати завдання, що передбачені її Статутом, який був затверджений Установчими загальними зборами засновників, протокол № 1 від 21 червня 2011 р. та зареєстрований Головним управлінням юстиції в м. Києві, Свідоцтво № 0006-2012 Г.О. від 20 січня 2012 р., і, зокрема:

- сприяти міжнародному співробітництву вчених та інженерів України з метою обміну досвідом у вивченні проблем в галузі метрології та вимірювальної техніки;

- брати участь у роботі технічних комітетів IMEKO (на сьогодні визначаються персоналії АМУ для роботи у конкретних ТК);

- збирати документи для всесвітніх конгресів IMEKO і заходів технічних комітетів;

- брати участь у відборі робіт для забезпечення високого наукового рівня всесвітніх конгресів, інших заходів IMEKO та у розподілі ACTA ІМЕKО (повні праці Всесвітніх конгресів IMEKO), інших публікацій, сприяючи гласності ІМЕKО в пресі України;

- заохочувати наукові і комерційні кола брати участь у виставках, організованих в зв'язку з проведенням Всесвітнього конгресу ІМЕКО;

         - створювати, за необхідністю, Національний комітет (NC) ІМЕKО для підтримки різних видів діяльності всередині країни, оскільки IMEKO може працювати в будь-якій країні світу тільки через відповідну організацію-члена IMEKO, в Україні – це Академія метрології України.

Офіційним представником, уповноваженим координувати діяльність АМУ в IMEKO і, зокрема, приймати участь в щорічних засіданнях Генеральної ради Міжнародної конфедерації вимірювань від Академії метрології України, як організації-члена IMEKO з України, призначений діючий член Академії метрології України, доктор технічних наук, професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету Васілевський Олександр Миколайович.

 

 

ТК1 - Освіта та навчання в області вимірювання і приладобудування

https://www.imeko.org/index.php/tc1-homepage

Опікується всіма питаннями освіти і підготовки професійних вчених та інженерів в галузі вимірювань і вимірювальних приладів, включаючи навчальні плани, навчальні програми та методи навчання.

 

ТК2 - Фотоніка

https://www.imeko.org/index.php/tc2-homepage/aims-tc2

Метою TК2 є просування сучасних методів оптичного вимірювання в кожній галузі розвитку, які засновані на виявленні та спостережені за взаємодією фотонів або електромагнітного випромінювання з елементом при випробуванні.

Основні сфери інтересів:

Спектроскопія (флуоресценція, комбінаційного розсіювання світла і т.д.);

Інтерферометрія (White-Light і лазерної інтерферометрії, спекл і т.д.);

Регулюючі методи (Pulse, Doppler, FM і т.д.);

Структуровані методи освітлення;

Конфокальні вимірювання;

Датчики хвильового фронту;

Вимірювання в дефлектометрії.

 

ТК3 - Вимірювання сили, маси, крутного моменту і щільності

https://www.imeko.org/index.php/tc3-homepage

Метою TК3 є інформування про останні розробки і досягнення у вимірюванні сили, маси, крутного моменту і пов'язаних з ними величинами. Обсяг TК3 охоплює всі області від промислового застосування і нових датчиків для поліпшення ваг для різних величин, реалізації нових стандартів і фундаментальних досліджень. TК3 регулярно організовує міжнародні наукові заходи у вимірюванні сили, маси, крутного моменту і пов'язаних з ними величинами і служить форумом для міжнародного обміну думками між експертами у відповідній області.

Основні сфери інтересів:

Вимірювання динамічної сили і крутного моменту;

 Багатокомпонентні методи для вимірювання сили і моменту;

 Нові концепції масової метрології та ваговимірювальної техніки;

 Сила і крутний момент в мікро- і нанодіапазоні;

 П’єзорезистивні, п'єзоелектричні, MEMS датчики;

 Адсорбційні ефекти;

Щільність повітря;

Процедури калібрування;

Поширення стандартів і оцінок невизначеності;

Міжлабораторні порівняння;

Акредитація лабораторій;

Сила і крутний момент стандартні машини та приладдя;

Датчики Сили і моменту, Тензодатчики;

Прилади для вимірювання маси і радіоізотопні прилади;

Влагомери.

   

ТК4 - Вимірювання електричних величин

https://www.imeko.org/index.php/tc4-homepage

Основний інтерес TК4 пов'язаний з теоретичними і практичними аспектами вимірювання електричних величин за допомогою електронних приладів. ТК4 служить форумом для поширення ідей про електричні і електронні методи і принципи здійснення інформаційних і комунікаційних технологій для вимірювання і підвищення точності вимірювань.

Цілі TК4 включають в себе наступне:

сприяння міжнародному обміну науковою інформацією та думок щодо електронних приладів;

обговорення поточного стану та подальшого розвитку вимірювання електричних і магнітних величин;

поширення принципів і методів вимірювання;

застосування цифрової обробки сигналів для підвищення точності;

вдосконалення промислового застосування електричної апаратури у виробництві;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вимірювальних приладах;

сприяння використанню міжнародних стандартів, що відносяться до вимірювання електричних величин;

організація спеціальних семінарів, присвячених фактичним обсягам в галузі електронної апаратури.

 

ТК5 - Вимірювання твердості

https://www.imeko.org/index.php/tc5-homepage

TК5 забезпечує міжнародну платформу для спільної роботи в галузі вимірювання твердості.

Цілі TК5 включають в себе наступне:

сприяння міжнародному обміну метрологічною інформацією та думками, що стосуються вимірювання твердості;

обговорення поточного стану та подальшого розвитку вимірювання твердості

поширення принципів і методів вимірювання;

організація міжнародних наукових заходів присвячених вимірюванню твердості;

вдосконалення промислового застосування вимірювання твердості;

реалізація форуму для міжнародного співробітництва та спільної діяльності метрологів, вчених і промисловості;

сприяння використанню міжнародних стандартів, що відносяться до вимірювання твердості.

 

ТК7 - Наукові вимірювання

https://www.imeko.org/index.php/tc7-homepage

Загальна мета ТК7 є активно розробляти, поширювати і реалізовувати науку про вимірювання як на національному, так і на міжнародному рівнях. Це досягається шляхом організації нарад, семінарів, наукових симпозіумів та інших заходів з метою створення можливостей для обміну науково-дослідницької роботи, ідей, нових розробок і співпраці між дослідниками, які працюють в цій галузі.

TК7 сприяє створенню понять, аксіом, правил, принципів, методів і процедур отримання, обробки і передачі правильних і достовірних результатів вимірювань як фізичних, так і нефізичних величин.

TК7 акцентує на методологічні питання вимірювання і дослідження його повсюдної і міждисциплінарної ролі, в тому числі, наприклад, вивчення таких тем, як історичних, соціальних і етичних аспектів науки про вимірювання.

 

Предметні області, вивчається в даний час в рамках ТК7 є, серед іншого: невизначеність вимірювання; вимірювання в м'яких системах; епістемологія вимірювання; загальні методи для проектування вимірювальних систем; моделі вимірювання; формальні теорії вимірювань; семіотика вимірювання; вимірювання нефізичних величин; інтелектуальні вимірювання; нові виклики і нові концепції науки про вимірювання.

 

ТК8 - Простежуваність в метрології

https://www.imeko.org/index.php/tc8-homepage

Діяльність TК8 спрямована на організацію симпозіумів, навчальних курсів з актуальних проблем метрологічної простежуваності для фізичних величин.

Метою TК8 є забезпечення форуму для міжнародного обміну думками між експертами у відповідній області. TК8 організовує міжнародні наукові заходи, такі як симпозіуми, семінари, круглі столи та заходи щодо простежуваності, процедури калібрування, взаємопорівнянь, оцінки невизначеностей та інших пов'язаних з ними величин в тісній співпраці з міжнародними організаціями із законодавчої метрології.

Основними сферами інтересів є:

Основні терміни та визначення, що відносяться до простежуваності;

Основні параметри вимірювального приладу;

Модель процесу поширення;

Рівень простежуваності;

Оцінка результатів вимірювань;

Невизначеність схем калібрування;

Відповідність результатів вимірювань специфікаціям;

Вимоги до простежуваності для національних метрологічних інститутів

реалізація одиниці виміру, встановлення і підтримання національних стандартів;

Ступінь еквівалентності національних стандартів, встановлення стандартів вимірювання консенсусу.

 

ТК9 - Вимірювання витрат

https://www.imeko.org/index.php/tc9-homepage

Метою TК9  є сприяння проведенню конференцій з питань вимірювання витрат та підтримування обміну інформацією в цій галузі.

Перша конференція з IMEKO вимірювання витрат - FLOMEKO - мало місце в 1978 році в Нідерландах. Але FLOMEKO  конференції почали  також проводитися в Африці (Південна Африка), Америці (Бразилія), Азії (Китай, Японія, Корея, Тайвань), Австралії і Європі (Німеччині, Угорщині, Швеції, Великобританії). Ці конференції охоплюють не тільки вимірювання кількості рідин і газів, навіть енергії, але і калібрування засобів, питання відстеження, комерційного обліку, контролю якості засобів вимірювальної техніки, невизначеність, лабораторні інструменти, вимірювальні прилади, чисельне моделювання, проточна візуалізація , практичний досвід роботи з методами існуючих вимірювань, а також конкретні принципи обліку, наприклад, турбінні лічильники, ультразвукові витратоміри, діафрагми і т.д.

 

ТК10 - Технічна діагностика

https://www.imeko.org/index.php/tc10-homepage

Ціль TК10 -  сприяння обміну науково-технічною інформацією про діагностичні методи, прилади і системи шляхом організації симпозіумів, нарад для обговорення і заохочення публікації технічних документів. Крім того, співпраця між вченими і інженерами в різних предметних областях, в рішенні різних технічних і медико-біологічних діагностичних завдань підтримується.

Ключові слова:

Електричні і механічні системи;

Неінвазивне тестування з використанням інноваційного датчика і концепції обробки сигналів;

Сигнали і методи на основі моделі;

Нечіткі методи;

Автоматичні рішення, контрольовані людськими експертами;

Уніфіковані методи діагностики і компоненти діагностичних систем;

Безпечна та надійна експлуатація складних систем.

 

ТК 11 - Метрологічні інфраструктури (в країнах, що розвиваються)

https://www.imeko.org/index.php/tc11-homepage

ТК 11 займається збором, обговоренням і поширенням ноу-хау з розробки, створенню і функціонуванню установ  і служб, що займаються питаннями стандартів, вимірювань, вимірювальних приладів, калібрування, метрологічного забезпечення, сертифікації та акредитації.

Визначивши проблему: відсутності інформації в промисловості, особливо малих і середніх підприємств з точки зору значущості метрології та калібрування для оцінки якості, конкурентоспроможності та оцінки відповідності на основі міжнародних стандартів, механізмів і процедур, TК11  визначає і збирає відповідну інформацію для поширення.

TК11 також вважає своїм завданням збір та аналіз проблем користувачів (щодо метрології та метрологічної інфраструктури) з метою визначення рекомендацій, які потім передаються в міжнародні органи. Це гарантує, що їх контакти з практикою не втрачаються. Крім того, ТК11 прагне створити необхідну поінформованість серед осіб, які приймають рішення.

 

ТК12 - Термометрія і вимірювання температури

https://www.imeko.org/index.php/tc12-homepage

TК12 веде форум на міжнародному рівні для обміну думками і досвідом між експертами в області температури і теплових вимірювань, обговорюючи основні напрямки досліджень. Увага не тільки приділяється датчикам для нових методів вимірювання, але також і до вимірювальної апаратури для температури і теплових вимірювань. Особлива увага приділяється точності вимірювань і підвищення ефективності в наукових, промислових, екологічних і медичних цілях.

TК12 організовує головний симпозіум (TEMPMEKO) кожні три роки і інші спеціалізовані наукові заходи (семінари).

 

ТК13 - Вимірювання в біології та медицині

https://www.imeko.org/index.php/tc13-homepage

Вимірювання параметрі всього тіла, окремого органу чи клітинної функції: інвазивні та неінвазивні вимірювання; зондування і вимірювання фізичних величин; електричні вимірювання; хімічне та ядерне зондування і вимірювання; вимірювання параметрів хворого у відділенні інтенсивної терапії; вимірювання в клінічній лабораторії.

Вимірювання і обробка зображень і інтерпретація. Вимірювання в діагностичній візуалізації (в тому числі рентгенівського, радіоізотопів, МРТ). Вимірювання в системах візуалізації. Вимірювання в рентгенівських і пов'язаних з ними методів лікування.

Медичні інформаційні системи: обробка інформації (сигналів і зображень) в межах лікар-пацієнт; прийняття рішень і управління пацієнта; діагностика і медичне прийняття рішень; системи засновані на знаннях. Інтелектуальні прилади в медицині і охороні здоров'я.

Ключові слова:

біомедичні вимірювання та прилади;

обробка біоелектричних сигналів;

медична візуалізація;

біофізичні і біомеханічні вимірювання;

електричне і магнітне моделювання;

медична інформатика і телемедицина;

інформаційні системи охорони здоров'я.

 

ТК14 - Вимірювання геометричних величин

https://www.imeko.org/index.php/tc14-homepage

Метою TК14 є сприяння в теорії, фундаментальних досліджень і застосуванні технологій вимірювання для інспекції продуктів, управління процесами і управління якістю.

Основні сфери інтересів:

Датчики і компоненти для геометричних величин;

Калібрування і методи випробувань при виробництві приладів (верстати, робототехніка);

Мікро- та нано-метрологія;

Текстура поверхні і її мікро-характеристики;

Оптичні методи вимірювання;

Машинний зір;

Лазерна метрологія для високоточних вимірювань;

Лазерний радар;

3D-геометрія вимірювань в мікро- і макро-геометрії;

Управління якістю;

Розгортання функцій якості (QFD), Режим відмови і аналіз ефектів (FMEA); Планування експериментів (DOE), Статистичний контроль процесів (SPC);

Якість контурів управління, показники якості, витрати на забезпечення якості;

Якісні бази даних, методи якості Total-Quality-Management (TQM).

 

ТК15 - Експериментальна механіка

https://www.imeko.org/index.php/tc15-homepage

 

ТК16 - Вимірювання тиску і вакууму

https://www.imeko.org/index.php/tc16-homepage

Метою діяльності ТК16 є проведення міжнародної роботи по гомогенізуванню критерів, процедур і оцінки невизначеності з метою сприяння обміну технічною інформацією в галузі вимірювання тиску; розробка проектів між групами з різних країн для підтримки вимірювань і калібрувань для взаємного визнання між національними метрологічними інститутами або органами з акредитації країни.

 

ТК17 - Вимірювання у робототехніці

https://www.imeko.org/index.php/tc17-homepage

Датчики і сенсорні системи для зору і слуху;

Датчики і каліброване обладнання;

Простежуваності і QS в робототехніці;

Сенсорні системи в робототехніці і мехатроніці;

Робототехніка та методи автоматизації;

Віртуальна реальність в реальному світі;

Пересування, Спрацювання, командування і управління.

 

ТК18 - Вимірювання людських функцій

https://www.imeko.org/index.php/tc18-homepage

TК18 надає можливість і форум для обговорення всіх аспектів, які мають відношення до вимірювання, аналізу та моделювання людських функцій: рух, сприйняття і пізнання.

Людські рухи і дії, такі як маніпуляції рук, рухи рук, контроль постави, тощо.

Взаємодія і інтеграція людського сприйняття і пізнання з рухами і поведінкою.

 

ТК19 - Вимірювання параметрів навколишнього середовища

https://www.imeko.org/index.php/tc19-homepage

TК19 забезпечує міжнародну платформу для співпраці в області вимірювань параметрів навколишнього середовища. Основними напрямками діяльності є: аналітичне вимірювання трьох основних природних середовищ, повітря, води, ґрунту; інструментальні методи вимірювання шуму навколишнього середовища і забруднення, вібрації; розвиток і вдосконалення аналітичних методів вимірювання забруднювачів навколишнього середовища; розробка нових аналітичних методів, датчиків і приладів для моніторингу повітря, води і ґрунту в житлових, промислових, а також, сільськогосподарських угідь; розробка і вдосконалення методів дистанційного зондування для вимірювання забруднення навколишнього середовища; розробка нових платформ і технологій обробки зображень для виявлення потенційних джерел забруднення та моніторингу повітря, води і землі; аналіз і оцінка даних про навколишнє середовище; забезпечення якості і контроль якості вимірювань параметрів навколишнього середовища.

 

ТК20 - Вимірювання енергії

https://www.imeko.org/index.php/tc20-homepage

Створення стійкого енергопостачання, ефективного виробництва, передачі та споживання енергії. Дослідження нових і поновлюваних джерел енергії для передачі і розподілу за допомогою інтелектуальних енергетичних мереж (в тому числі HVDC мереж). Технології вимірювання, майбутні стратегії, стандарти.

 

ТК21 - Математичні інструменти для вимірювання

https://www.imeko.org/index.php/tc21-homepage

Технічний комітет TК21 організовує свою діяльність в спеціальних групах за інтересами:

Досягнення в галузі математичних і обчислювальних засобів в галузі метрології;

Розширені математичні інструменти для вимірювань і випробувань в метрології;

Моделювання в науці, техніці і технологіях.

 

ТК22 - Вимірювання вібрації

https://www.imeko.org/index.php/tc22-homepage

Метою TК22 є забезпечення метрологів в області удару і вібрації міжнародним форумом для обміну науковою інформацією. Тим самим він сприяє вивченню останніх розробок і досягнень в цій галузі і дозволяє дослідникам більш ефективно виконувати свою роботу.

 

ТК23 - Метрологія в харчових продуктах і харчуванні

https://www.imeko.org/index.php/tc23-homepage

Продовольча безпека є головною турботою ТК23. Надійні вимірювання займають центральне місце в процесі прийняття рішень. Процес вимірювання характеризується метрологічними поняттями, які підвищують надійність результатів аналізу і забезпечують стійкість до забезпечення якості (QA) процесів.

TК23 фокусується на вирішенні різних метрологічних питань, пов'язаних з їжею і харчовими вимірюваннями, наприклад, аналіз безпеки харчових продуктів і відповідних неорганічними хімічними аспектами.

 

ТК24 - Хімічні вимірювання

https://www.imeko.org/index.php/tc24-homepage

Обсяг TК24 охоплює всі сфери пов'язані з аналітичними вимірюваннями, звертаючи особливу увагу на довкілля та охорону здоров'я. TК24 забезпечить платформу для обміну між аналітичними хіміками, метрологами і відповідними експертами.

Область  діяльності:

використання результатів порівняння міжлабораторних даних і схем перевірки кваліфікації; простежуваності вимірювань параметрів навколишнього середовища у воді, грунті, опадах і т.д.;

простежуваності хімічних вимірювань в секторі охорони здоров'я.

 

Кандидатури на членство в технічних комітетах можуть бути запропоновані організацією-членом ІМЕКО, головою існуючого ТК або співробітником ІМЕКО  за погодженням з технічною радою ІМЕКО. Член ТК діє як самостійна особа, а не як представник однієї з організацій-членів ІМЕКО. Всі члени ТК повинні бути схвалені технічною радою ІМЕКО і працюють добровільно без компенсації від ІМЕКО. ТК можуть мати 2-3 членів з однієї країни. У ТК можуть  створюватися робочі групи з конкретних питань їх досліджень.

IMEKO і Генеральна конфедерація не несе відповідальності за будь-які витрати пов'язані з діяльністю ТК.

Members of IMEKO Technical Committees from Ukraine

Last Name,

First Name

Membership AMU

Science degree

Place of work, post

TC1 - Education and Training in Measurement and Instrumentation

1

Kosach Nataliya I.

 

Academician

the Academy Metrology of Ukraine

DSc

National aerospace university M.E. Zhukovsky "KhAI",

Professor of department "Aviation devices and measuring"

 

TC3 - Measurement of Force, Mass and Torque

1

Tsiporenko

Olexandr V.

Expert

-

SE “Ukrmetrteststandart”

Head laboratory of force and torque measurements

 

TC4 - Measurement of Electrical Quantities

1

Surdu

Мichael М.

Academician

the Academy Metrology of Ukraine

DSc

АМU

TC7 - Measurement Science

1

Csherepkov

Serhii T.

Academician

the Academy Metrology of Ukraine

 

 PhD

SE “Ukrmetrteststandart”

Director Institute of national metrology service of Ukraine

 

TC8 - Traceability in Metrology

1

Kuzmenko

Yurii V.

Corresponding member

AMU

 

PhD

SE “Ukrmetrteststandart”ДП Deputy director general

2

Pronenko

Serhii V.

Corresponding member

AMU

-

SE “Ukrmetrteststandart”

Head Department of international cooperartion in metrology

 

TC9 - Flow Measurement

1

Nedzelskyi

Sergii D.

Corresponding member

AMU

 

PhD

ENERGOUCHET PrJSC

Chief metrologist

2

Bas

Olexander A.

Corresponding member

AMU

PhD

SE “Ivano-Frankivsk Research-and-Production Center for Standardization, Metrology and Certification”,

Senior Researcher

 

TC10 - Technical Diagnostics

1

Shevchenko Oleksandr I.

Academician

the Academy Metrology of Ukraine

DSc

Main astronomic observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Leading engineer of scientific and technical department

 

TC12 - Temperature and Thermal Measurements

1

Hots

Nataliya E.

Academician

the Academy Metrology of Ukraine

DSc

National University “Lviv Polytechnic”,

Professor of department “Metrology, Standardization and Certification”

2

Yatsyshyn Svyatoslav P.

Academician

the Academy Metrology of Ukraine

DSc.

National University “Lviv Polytechnic”

Professor of department “Information-measuring technology”

TC13 - Measurements in Biology and Medicine

1

Shevchenko Kostyantyn L.

Academician

the Academy Metrology of Ukraine

DSc

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Professor the Department of automation of experimental researches

 

TC20 - Measurements of Energy and Related Quantities

1

Stetsenko

Andrii A.

Член.-кор. АМУ

PhD

ENERGOUCHET PrJSC,

Director

 

TC22 - Vibration Measurement

1

Samoylenko

Olexandr M.

Academician

the Academy Metrology of Ukraine

 

DSc

SE “Ukrmetrteststandart”

Director Institute of dimensional and mechanical measurements

TC24 - Chemical Measurements

1

Mikhalieva Maryna S.

Expert

PhD

Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy

as. prof. of Department of Electromechanics and Electronics

 

 

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академия метрологии Украины. Все права защищены.